Všeobecné obchodné podmienky
internetového obchodu (e-shopu)

 

Článok I.

Vymedzenie pojmov

 1. Prevádzkovateľom / predávajúcim / dodávateľom tovarov a služieb e-shopu je www.marooutdoors.com je spoločnosť:
  Happy Spirit s.r.o.
  J. C. Hronského 24
  Bratislava 831 03
  email: info@marooutdoors.com
  Zápis v OR Okr. súdu BA I, odd.: Sro, Vložka číslo: 89411/B
  IČO: 47 134 143
 1. Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý súhlasí so všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačnými podmienkami a objedná si tovar alebo služby prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov. Pre účely zákona č. 108/2000 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania.
 1. E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom.
 1. Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.
 1. Objednávka je kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovarov a služieb.
 1. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie a telefonickej komunikácie. To neplatí však pre odstúpenie od zmluvy v súlade s § 12 v lehote 7 pracovných dní.

 

Článok II.

Cena

 1. Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné. Ceny sú uvádzané v EUR a v CZK, vrátane DPH.
 1. Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu. 

 

Článok III.

Objednávka

 1. Objednávka vzniká na základe potvrdenia tovaru alebo služieb uložených do košíka v e-shope. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby.
 2. Kupujúci je povinný uviesť do objednávkového formulára nasledovné údaje:
  • meno a priezvisko kupujúceho
  • email kontakt
 3. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí so znením všeobecných obchodných podmienok a reklamačných podmienok ako aj s cenou objednaných tovarov a služieb a teda objednávka sa stáva záväznou.
 4. Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v e-shope automaticky generovaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky e-shopom. Tento e-mail nie je potvrdením tovaru v zmysle ods. 1. tohto článku.

Článok IV.

Platobné podmienky

 1. Za tovar a služby v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:
  1. platba prostredníctvom platobnej brány TrustPay alebo Gopay
  2. platba prostredníctvom platobnej brány Paypal
  3. platbu na základe darčekového poukazu.
 1. Darčekový poukaz predstavuje predplatený objem peňažných prostriedkov, ktoré môže kupujúci využiť pri nákupe na základe dostatku voľných predplatených peňažných prostriedkov. Dátum platnosti kupónu je uvedený na ňom. Nominálnu hodnotu darčekového poukazu je možné dohodnúť s kupujúcim.
 1. Doplatky pre jednotlivé možnosti platieb sú uvedené v čl. VI týchto všeobecných obchodných podmienok.
 1. Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu možnosti zliav:
  1. zľavu z ceny za registráciu do e-shopu,
  2. zľavu za opakovaný nákup,
  3. zľavu na základe jednorazového zľavového kupónu,
 1. Poskytované zľavy nie je možné kumulovať.

 

Článok V.

Dodacie podmienky

 1. Predávajúci je viazaný objednávkou v lehote 30 dní od jej vytvorenia.
 1. Ak je tovar skladom je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase.
 1. Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb a časť z nich nie je skladom, informujeme o tom kupujúceho s možnosťami čiastočných dodávok.
 1. Spolu s tovarom je zákazníkovi zasielaná faktúra (daňový doklad), návod ako i ostatné dokumenty k tovaru od výrobcu.
 1. Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.
 1. Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom:

a.      Slovenskej pošty,
b.      kuriérskej spoločnosti,
c.      osobne na zvolenej prevádzke v objednávke,
d.      vlastnou dopravou predávajúceho

7. Tovar je dodaný najneskôr od 1 do 3 dní (v prípade, že je skladom).

Článok VI.

Poplatky za prepravu, balné a možnosti platieb

 1. Pri platbe vopred na bankový účet na základe zálohovej faktúry alebo prostredníctvom platobných brán si za dopravné účtujeme:
  1. pri doprave Slovenskou poštou s doručením 3 pracovných dní po expedícii z nášho skladu – 3,00 €
  2. pri doprave kuriérskou spoločnosťou s doručením do 2 pracovných dní po expedícii z nášho skladu – 5,00 €
 2. Pri platbe na dobierku (platíte pri preberaní kuriérovi):
  1. pri doprave kuriérskou spoločnosťou s doručením do 2 pracovných dní po expedícii z nášho skladu – 5,00 €
 1. Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom (vyššie uvedenom) postupe pri zasielaní tovaru alebo služieb ako aj cien za tieto služby.

Článok VII.

Prevod vlastníckeho práva

 1. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho prechádza až momentom vyplatenia plnej ceny za dodávku.
 1. Tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, má predávajúci právo v prípade uplatnenia reklamácie vybaviť až v momente jeho úplného zaplatenia.

Článok VIII.

Storno objednávky

 1. Stornovať objednaný tovar má zákazník právo do 3 hodín od vytvorenia objednávky bez storno poplatku
 2. Stornovanie už vyexpedovanej objednávky je možné, avšak za poplatok vo výške dopravných nákladov.

Článok IX.

Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu

 1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 108/2000 Zb. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji podľa § 12 právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 7 pracovných dni odo dňa prevzatia tovaru.
 1. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť aby písomnú žiadosť o odstúpenie od kúpnej zmluvy doručil osobne najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo túto žiadosť odovzdal na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je bezodkladne po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy spolu so všetkou dokumentáciou – originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom. Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: Odstúpenia od kúpnej zmluvy.
 1. Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.
 1. Po prijatí tovaru spolu so všetkou dokumentáciou a formulárom po uznaní práva, spotrebiteľovi vrátime peňažné prostriedky do 15 dní od dňa odstúpenia od zmluvy spôsobom vyznačeným vo formulári.
 1. Toto právo sa podľa § 12 neuplatňuje pre tovaru, ktorý bol zhotovený podľa špeciálnych požiadaviek spotrebiteľa, pre predaj novín, časopisov, periodickej tlače a na predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela, ktoré spotrebiteľ rozbalil. 

Článok X.

Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.
 1. Kupujúci je povinný:
  1. prevziať objednaný tovar,
  2. zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu,
  3. prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.
 1. Predávajúci je povinný:
  1. dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,
  2. spolu s tovar alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, reklamačný list, návod na obsluhu v kodifikovanej podobe slovenského jazyka.

Článok XI.

Ochrana osobných údajov

 1. Kupujúci vyhlasuje, že svoje osobné údaje poskytuje dobrovoľne pre korektné plnenie objednávky.
 2. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že neposkytne osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, a zároveň okrem prípadov vyplývajúcich z týchto všeobecných obchodných podmienok
 3. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje spracováva výhradne v súlade so zákonom 122/2013 Zb. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 4. Kupujúci má právo kedykoľvek bezplatne požiadať predávajúceho, aby jeho osobné údaje vymazal z databázy. 

Článok XII.

Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim.
 1. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.
 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú k dispozícií v sídle spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim ako i sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu.
 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 1.1.2016

V Bratislave, 1. januára 2016

 

Reklamačné podmienky internetového obchodu (e-shopu)

neoddeliteľná súčasť všeobecných obchodných podmienok

 1. Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený len o predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.
 1. V prípade ak vlastnícke právo ešte neprešlo k predávajúceho na kupujúceho, kupujúci si v zmysle platnej legislatívy reklamáciu vybaviť až po úplnej úhrade v zmysle § 151 Občianskeho zákonníka.
 1. Na všetko ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti.
 1. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení závady.
 1. Kupujúci ma právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktoré zavinili predávajúci, dodávateľ alebo výrobca a vzťahuje sa naň záruka.
 1. Právo na záruku zaniká v prípade, že:
  1. k závade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,
  1. nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,
  1. neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,
  1. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru,
  1. zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,
  1. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,
  1. používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.
 1. Zo záruky sú taktiež vyňaté chyby, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.
 1. Záruka sa nevťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.
 1. Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na našu adresu uvedené nižšie avšak nie na dobierku alebo osobne doniesť na kontaktnú adresu. Tovar je potrebné vhodne zabalit, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a odporúčame priložiť vyplnený Reklamačný formulár.
 1. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.
 1. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie do 3 dní od začiatku reklamačného konania (dňa prijatia reklamovaného tovaru). V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa predaja reklamovaného tovaru. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.
 1. Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:
  1. pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto o opravy vady (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby,
  2. pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí).
  3. v prípade, že má vec súčasne najmenej tri chyby, ktoré bránia v riadnom užívaní, má spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí). Také isté právo má kupujúci ak sa na veci vyskytne rovnaká chyba, ktorá bola už dvakrát opravovaná a tretíkrát bola vec zasielaná na reklamáciu.
  4. reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.
 1. Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko tovar pri preprave sa môže poškodiť, odporúčame kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Vaším podpisom kuriérovi prehlasujete že obal je nepoškodený.
 1. Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenie kupujúceho.
 1. Kontakt Happy Spirit s.r.o. , J.C. Hronského 24, Bratislava 83103, info@marooutdoors.com

V Bratislave, 1. januára 2016

 

 Právna doložka

Obsah tohto dokumentu (jeho textová ale i grafická časť) je chránená autorským zákonom. Akékoľvek publikovanie, kopírovanie a rozširovanie tohto dokumentu je bez písomného súhlasu autora je trestné.

Autor dáva súhlas na jeho publikovanie len pre konkrétny e-shop, ktorého url. uvádza v texte e-mailu odosielaného klientovi.

Posledná aktualizácia znenia: 01.06.2016